RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: „RODO” Zakład Produkcyjno-Usługowy „Narzędziowcy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  („Administrator”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o  prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z powyższym.

Poniższe zasady znajdują zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, bądź przy użyciu skrzynki e-mail pod adresem: iod @reduktory.com.pl

I.  WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Usługowy „Narzędziowcy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, REGON: 650021929.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH

     OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz innych danych, które mogą być zawarte w prowadzonej z Administratorem korespondencji e-mail, są przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją oraz z zapisywaniem owej korespondencji na serwerze e-mail Administratora. Poczta e-mail jest prowadzona przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest działalność usługowo-handlowa.
Ponadto, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1/ zawarcia i realizacji umowy  o dzieło lub świadczenia usług  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2/ nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana

    zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 

 

 

3/ w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora

    wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4/ w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz sieci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5/ w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań

    spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych

    postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1

    lit. f RODO).

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług lub o dzieło oraz nawiązania kontaktu z Administratorem.

Brak podania wskazanych danych uniemożliwi realizację powyższych czynności.
Administrator, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przetwarza dane precyzujące sposób, w jaki użytkownik korzysta z administrowanych przez Administratora stron internetowych.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą być one udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1/ spółkom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym

     podwykonawcom Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne,

     podmiotom świadczącym usługi podatkowe, konsultacyjne, doradcze, audytowe,

     rachunkowe;
2/ podmiotom zarządzającym stroną internetową Administratora.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów oraz wskazanych uzasadnionych interesów.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania owej zgody.

 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez nią przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.

W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące  prawa:
1/ prawo dostępu do danych niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym prawo do

    uzyskania kopii owych danych;

2/ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) tych  danych  – w przypadku, gdy dane

    są nieprawidłowe lub niekompletne;
3/ prawo do żądania usunięcia danych  (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)

    w przypadku gdy:
    a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób

        przetwarzane;
    b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie

        ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    c) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    d) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego

        z przepisów prawa;

4/ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  – w przypadku gdy:
    a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych;
    b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

        sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane

        dotyczą,  potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

    d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do

        czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są

        nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5/ prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
    a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane

        dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
   

    b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
    a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
    b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających

        z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. Il powyżej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

IX. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB

     ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.